fbpx

מדיניות פרטיות

אגודת שוחרי מוזיאון האדם והחי, עמותה רשומה מס’ 580004794 (להלן: “המוזיאון“, או “אנו“), מתייחס בכבוד לפרטיותך ומחויב לשמור ולהגן על המידע האישי שהוא אוסף ומחזיק אודותיך.

מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול להסירו או לשנותו.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לכל המינים.

 1. המידע הנאסף
  • מידע מזהה אישית

בעת השימוש באתר המוזיאון, בכתובת: https://adamvechai.org.il/ (להלן: “האתר“), ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול המוזיאון, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

במדיניות זו, הביטוי “מידע אישי” או “מידע” משמעו כל מידע הנאסף על ידינו, או נמסר לנו על ידיך, שבאמצעותו ניתן לזהות אותך, לרבות “מידע” כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות“), לרבות, אך לא רק, שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובת מגוריך, מספר טלפון, כתובת דואר-אלקטרוני, כרטיסים שרכשת דרך האתר, תכנים בהם התעניינת, אמצעי תשלום וכיו”ב.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אתה מסכים לכך כי ללא מסירת המידע האישי ייתכן כי המוזיאון לא יוכל להציע לך את שירותיו ו/או לא תוכל לעשות שימוש בכל השירותים המוצעים דרך האתר ו/או המוזיאון לא יוכל לענות כנדרש לפנייתך ו/או ליצור עמך קשר.

 • מידע שאינו מזהה אישית

חלק מהמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש שלך באתר ו/או ההתקשרות שלך מול המוזיאון אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר, לדוגמה: העמודים שבהם צפית, האירועים והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. 

 • מידע אודות צדדים שלישיים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ותמסור למוזיאון מידע אישי אודות צדדים שלישיים כלשהם, אתה מתחייב כי יש בידיך ויישארו בידיך בכל עת שמידע אישי זה מצוי בידי המוזיאון את כל ההסכמות הנדרשות מאותם צדדים שלישיים למסירת פרטיהם והמידע האישי אודותיהם למוזיאון  והשימושים שהמוזיאון יעשה במידע בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, ואתה תישא באחריות הבלעדית בהקשר זה.

 1. מאגר המידע

המידע שייאסף אודותיך יישמר במאגר המידע של המוזיאון (“המאגר“) ובאחריותו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי המוזיאון, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי מידע אודותיך יישמר וינוהל במאגר המידע כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות בפרק “השימוש במידע” להלן.

 1. השימוש במידע

המידע האישי אודותיך יישמר במאגר כאמור למטרות הבאות:  

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, ובתכנים הכלולים בו;
 • על-מנת להעניק לך שירותים שונים, בהתאם לאופי וסוג ההתקשרות בינך לבין המוזיאון;
 • ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או לקיום הוראה אחרת על פי דין;
 • לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;
 • לפנות אליך בהצעות שיווקיות, לרבות הזמנות לאירועים, הצעות פרסומת, הצעות לרכישה של מוצרים או שירותים, בכפוף להוראות הדין החל;
 • על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנחנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור השירותים והיישומים המוצעים באתר; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים באתר; מחקר סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים ובתכנים המוצעים דרכו.

 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אודותיך, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים, מוצרים ותכנים, לרבות לצרכים תפעוליים, לוגיסטיים, אבטחת מידע וכיו”ב;
 • אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;
 • אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המוזיאון ו/או מי מטעמו;
 • במסגרת שינוי המבנה הארגוני והתפעולי של המוזיאון (לרבות במצב שבו המוזיאון יארגן את פעילותו במסגרת גוף אחר) – אז נהיה זכאים להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל המוזיאון כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בו ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
 • על פי בקשתך המפורשת.

הנך מסכים לכך שאנו נהיה רשאים להעביר את המידע האישי אל מחוץ לגבולות ישראל,  הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע האישי מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

 1. Cookies

האתר עשוי לעשות שימוש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות.

 1. אתרים מקושרים

ייתכן כי במסגרת השימוש באתר, עשוי המוזיאון לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “אתרים מקושרים“) בהם תוכל, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים או לקבל מידע נוסף. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו תתבקש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו”ב. מוסכם כי אין למוזיאון כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקושרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים קשורים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים מקושרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע בהם או בקשר אליהם הינן באחריותך ובאחריות בעלי האתרים המקושרים בלבד, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק, ישירים ו/או עקיפים, כנגד המוזיאון ו/או מי מטעמו הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים מקושרים אלו.

 1. דיוור שיווקי

המוזיאון רשאי, אך לא חייב, לשלוח אליך פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: “דיוור שיווקי“) מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש, בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. דיוור שיווקי זה עשוי להכיל שירותים, או מוצרים, של המוזיאון, או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.

אם הנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך למוזיאון, בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן, או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירתך. מובהר כי המוזיאון יהיה רשאי לשלוח לך דיוור שיווקי על סמך תוצרי עיבוד ואפיון המידע האישי שלך שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך באתר ו/או מידע האגור במערכות המוזיאון, וזאת על מנת להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם. 

 1. אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט.

רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המוזיאון נוקט במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. המוזיאון אינו מתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את המוזיאון ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד המוזיאון ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

 1. זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות למוזיאון, באמצעות דואר אלקטרוני: adamvechai@gmail.com.

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

ככל ולמסמך זה יידרש שינוי עקרוני בתנאים המפורטים בו העשוי להשפיע על הזכויות החוקיות של המשתמש, המוזיאון יודיע על כך למשתמש, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, או בעת הכניסה לשירותים, או בכל דרך אחרת שהמוזיאון יחליט שהיא מתאימה באותו הזמן ובנסיבות אשר נוצרו.