fbpx

תנאי שימוש באתר אגודת שוחרי מוזיאון האדם והחי (ע”ר) 

 1. כללי
  • אתר “מוזיאון האדם והחי“, בכתובת: https://adamvechai.org.il/ (להלן: “האתר“), מופעל על ידי אגודת שוחרי מוזיאון האדם והחי, עמותה רשומה מס’ 580004794 (להלן: “המוזיאון“), אשר הינו תאגיד עירוני, המצוי בבעלות עיריית רמת גן.
  • האתר מציג מידע כללי, אודות המוזיאון ואודות תערוכות, סיורים ואירועים מיוחדים המתקיימים בו, ואף מאפשר, בין היתר, להזמין ולרכוש כרטיסים לתערוכות במוזיאון ולהירשם לפעילויות שונות המתקיימות, מעת לעת, במוזיאון.
  • תנאי השימוש להלן (להלן: “תנאי השימוש“), מסדירים את היחסים בין המוזיאון לבין כל אדם הגולש, ו/או העושה שימוש באתר, במידע, בתכנים ובשירותים הכלולים בו  (להלן: “המשתמש/ים“), או ביחס למשתמש שרכש שירותים, או מוצרים, דרך האתר (להלן: “הלקוח/ות“). מובהר כי כל שימוש, לרבות רכישה של שירותים, או מוצרים באתר, כפי האמור לעיל, כפופים לתנאי השימוש.
  • בכל מקרה של סתירה, או אי התאמה, בין תנאי השימוש לבין תנאים, הוראות, או פרסומים שונים, המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
  • זמינות המידע, התכנים והשירותים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של המוזיאון, ו/או מי מטעמו, עם צדדים שלישיים, לפיכך המוזיאון יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר שירות, או תוכן ספציפי, מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה, ו/או דרישה בקשר לכך.
  • תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב, או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב).
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה נכתב בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס לכל המינים, ללא יוצא מן הכלל.
 2. שימוש באתר
  • השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו, ניתן כמות שהוא .(as-is)
  • כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות השירותים, או המוצרים, המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק למועד הרלוונטי בו נעשה בהם שימוש.
  • השימוש באתר, ובתכנים המוצעים בו, הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום (למעט עבור השירותים, או המוצרים המוצעים דרכו, ככל ונקבעה תמורה בעבורם).
  • היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם, או תאגיד אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם, או תאגיד. המשתמש מתחייב לשפות את המוזיאון ו/או מי מטעמו בכל נזק או אבדן שייגרמו למוזיאון, ו/או מי מטעמו, כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם, או תאגיד, בגין שימוש באתר בשמם על ידי המשתמש.
  • משתמשי האתר רשאים להירשם לרשימת התפוצה של המוזיאון וליהנות מקבלת דיוור ישיר מהאתר (דואר אלקטרוני שיווקי), הכולל בין היתר קבלת ידיעונים למוזיאונים, קבלת מידע על פעילויות המתקיימות במוזיאון, קבלת חומרים חינוכיים וכו’ (להלן: “רשימת התפוצה” ו”הפרסומות של המוזיאון“, בהתאמה). ההרשמה לרשימת הדיוור הנ”ל מהווה הסכמה של המשתמשים למסירת “פרסומות המוזיאון” בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס ’40), התשס”ח -2008 (להלן: “חוק התקשורת“).
  • מובהר בזאת כי לכל משתמש הרשום ברשימת התפוצה יש אפשרות להסיר את עצמו מהרשימה בכל עת על ידי פנייה למוזיאון בדואר אלקטרוני:info@adamvechai.org.il , או באמצעות מענה לדואר האלקטרוני שדרכו הפרסומות של המוזיאון נשלחו. במידה והמשתמש לא הסיר עצמו מרשימת התפוצה הנ”ל, המוזיאון רשאי, בכפוף לחוק התקשורת לשלוח דואר אלקטרוני ישירות אל המשתמש ולרשימת האימייל הנ”ל.
  • המוזיאון רשאי לשנות, להחליף, או לבטל, בכל עת איזה מהשירותים המוצגים דרך האתר. היה והמוזיאון אינו יכול לספק שירות כלשהו, לא יהא המוזיאון מחויב באספקתו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המוזיאון.
  • תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המוזיאון, בכל צורה ודרך שהיא.
  • המוזיאון עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים, או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, המוזיאון לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 3. הגבלת השימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המוזיאון רשאי למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי, ו/או עבר על הוראות הדין;
 • המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
 • המשתמש ביצע מעשה, או מחדל, שיש בו כדי לפגוע במוזיאון, ו/או במי מטעמו, ו/או בצד ג’ כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר, או בפעילות התקינה של האתר.
 1. רכישה באמצעות האתר

כללי 

 • כל הזמנה של שירותים, או מוצרים (לרבות, רכישת כרטיסי כניסה לתערוכות במוזיאון, רישום לכנסים, אירועים מיוחדים וכיו”ב), באמצעות האתר, כפופה לאישור המוזיאון. המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לאשר, לדחות, או להגביל, הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין (לדוגמא: סיום הצגת תערוכות, אי פתיחת אירוע שאמור היה להתקיים, סירוב חברות כרטיסי אשראי, וכו’) ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי המוזיאון בקשר לכך.
 • המוזיאון רשאי לעדכן את מחירי השירותים באתר, מעת לעת, ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה על ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. מובהר כי המחירים לא יעודכנו ביחס להזמנה שכבר אושרה.
 • תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, המשתמש מתחייב כי השימוש בכרטיס האשראי הנ”ל נעשה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את המוזיאון, באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי, או צד שלישי כלשהו, כלפי המוזיאון ו/או מי מטעמו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי כאמור.
 • אם המשתמש הינו קטין, הוא רשאי להשתמש באתר, או לרכוש שירות, אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס חוקי. המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק שירות, וכן לבטל עסקאות ו/או הזמנות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מקרה שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18.

 הזמנת כרטיסים

 • הזמנת כרטיסים דרך האתר אינה דורשת הרשמה לאתר והיא אופציה לכל המשתמשים. על אף האמור לעיל, בעת ביצוע הזמנה באתר יתבקש הלקוח למסור פרטים אישיים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר זיהוי, טלפון, כתובת, תאריך לידה וכתובת דואר אלקטרוני פעילה. מתן פרטים חלקיים, או שגויים, עלול למנוע את האפשרות של ביצוע רכישות והזמנות דרך האתר, ולסכל את האפשרות ליצור קשר עם הלקוח בעת הצורך.
 • המידע שנמסר בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר, כאמור בסעיף ‎5 לעיל, ופרטים לגבי סוג כרטיס האשראי ששימש לביצוע ההזמנה, לרבות 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי, ישמרו במאגר מידע של המוזיאוןמובהר בזאת כי אין חובה על פי החוק לספק את הפרטים הנ”ל, אולם אם לא יינתנו, לא ניתן יהיה לבצע את ההזמנה באמצעות האתר.
 • המוזיאון לא ישתמש בפרטים שסופקו, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 • בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר, תינתן ללקוח האפשרות להסכים ולאשר את ההרשמה לרשימת התפוצה של המוזיאון ולקבל את פרסומי המוזיאון אשר נשלחים מעת לעת, ויחולו הוראות סעיפים ‎5 – ‎2.6 לעיל.
 • הזמנת כרטיסים באמצעות האתר נועדה לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי, ולכן המוזיאון יהיה רשאי, אך לא חייב, להגביל את כמות הכרטיסים שהלקוח יכול להזמין בכרטיס אשראי אחד ו/או כניסה אחת אל האתר, כאשר ההגבלה הנ”ל תהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוזיאון.
 • המוזיאון שומר לעצמו את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה בתוך 48 שעות ממועד הביצוע, אם לעניות דעתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ההזמנה בוצעה בניגוד לתנאים ולהגבלות אלה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת גם אם הדבר נעשה בטעות ו/או באמצעות ניסיון לעקוף הוראות מתנאי שימוש אלה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר אליה. כל החלטה בקשר לביטול תימסר ללקוח באמצעות המידע שסיפק בעת ביצוע ההזמנה.
 • התנאים המוקדמים להזמנת כרטיסים הם כדלקמן:
  • השלמת הבדיקה של אימות פרטי הזיהוי ופרטי ותוקף כרטיס האשראי שנתן הלקוח;
  • קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה.
  • הודעה על קבלת ההזמנה על ידי המוזיאון ואישורה, בצירוף הכרטיסים שנרכשו, תישלח באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, ו/או בהודעת SMS, לדואר האלקטרוני ו/או למספר הטלפון הנייד, כפי שסופקו על ידי הלקוח, במהלך ביצוע ההזמנה והרכישה, וזאת לאחר תום ביצוע ההזמנה (להלן: “אישור ההזמנה.(“אם ההזמנה לא אושרה, בדואר אלקטרוני ו/או ב-SMS חוזר מהמוזיאון, כאמור לעיל, היא לא תחייב את המוזיאון והלקוח יפנה למחלקת ההזמנות של המוזיאון בטלפון: 03-6315010 (להלן: “מחלקת ההזמנות“).
  • לעיתים, תיתכנה סיבות אשר עלולות לגרום לכשלים והפרעות בעת ביצוע ההזמנה. לפיכך, במידה והלקוח יקבל הודעה בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בנוגע לתוכן של כל פרט לא נכון ו/או הודעה על כל כשל שהתרחש במערכת בעת ביצוע ההזמנה, על הלקוח ליצור קשר עם מחלקת ההזמנות.
 • כל לקוח שרכש כרטיס (בין אם בקופת המוזיאון ובין אם באמצעות האתר) והציגו בכניסה למוזיאון, יורשה להיכנס למוזיאון, ו/או להשתתף בפעילויות (לפי העניין). זכותו של הלקוח כאמור כפופה לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה וכל הוראות המופיעות בכל מקום של הפעילויות, מתקני המוזיאון ובגב הכרטיס. הלקוח חייב לבדוק בטרם יגיע למוזיאון, את ההגבלות החלות על הזמנתו על פי תנאי השימוש של המוזיאון. המוזיאון לא יישא באחריות בכל הנוגע להגבלה שהלקוח למד רק כאשר הגיע למוזיאון, או בעת קבלת הכרטיס בקופת המוזיאון (כמתואר להלן).
 • כל לקוח שרוכש כרטיס לביקור במוזאון חייב לבחור בהזמנתו את התאריך והשעה שבכוונתו לבקר במוזאון, בהתאם לזמינותם של מועדי הביקור באתר. הביקור במוזיאון יהיה בהתאם לזמן ולמקום שנבחרו על ידי הלקוח בלבד, כאשר המוזיאון לא יידרש להכניס אדם אשר איחר ו/או לא הופיע במועד שנקבע, ובכל מקרה, בכפוף למגבלת המקום והתפוסה של המוזיאון בכל רגע נתון.
 1. ביטול עסקאות

ביטול רכישת כרטיסי כניסה 

 • לקוח יהיה רשאי לבטל הזמנה של כרטיסים שנעשו באמצעות האתר בתוך 14 ימים מיום ביצוע הרכישה, ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני הפעילויות המוזמנות, והכל בכפוף להוראות החוק הגנת הצרכן התשמ”ד – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) והוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע -2010 (להלן: “התקנות“), כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
 • במועד ביטול ההזמנה על ידי הלקוח, כרטיס האשראי שדרכו בוצע ההזמנה יזוכה בדמי ההזמנה, והמוזיאון שומר לעצמו את הזכות לנכות סך של 5% משווי העסקה, או 100 שקלים, לפי הנמוך מבניהם, הכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
 • כל בקשה לשינוי התאריך, ו/או הזמן של הביקור ו/או הפעילות על ידי הלקוח, תיחשב בקשה לבטל את ההזמנה המקורית ולפתוח הזמנה חדשה.
 • במידה והפעילויות יבוטלו, הלקוח יהיה זכאי להחזר מלא של הסכום ששילם. החשבון של הלקוח יזוכה עבור סכום העסקה כולה, אך ורק באמצעות חברת האשראי אשר באמצעותה בוצעה העסקה. אם נדחתה הפעילות למועד חדש, אזי הכרטיס יהיה בתוקף עבור התאריך החדש, והלקוח רשאי להשתמש בו או לבטל את הזמנתו בתוך 7 ימים מהמועד שקיבל הודעה מהמוזיאון על השינוי האמור, או עד למועד הביקור, לפי המוקדם, ולקבל החזר מלא מהמוזיאון.
 • הלקוח רשאי להודיע למוזיאון על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:
 • בדואר אלקטרוני: info@adamvechai.org.il.
 • בטלפון: 03-6315010
 • בדואר רשום בכתובת: מוזיאון האדם והחי, הפארק הלאומי, ת”ד 947, רמת גן 5210901.
  • כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד.
  • המוזיאון רשאי לבטל פעילות מכל סיבה שהמוזיאון ימצא לנכון, לפי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין, לרבות מקרים של כוח עליון, הגבלות ממשלתיות ותקלות בלתי צפויות. בביטול כאמור ישיב המוזיאון לידי משתמש שרכש כרטיס כניסה למוזיאון ו/או לפעילות את התמורה ששילם, ללא ניכוי דמי ביטול. יובהר כי המשתמש לא יהיה זכאי לכל סעד נוסף בגין ביטול כאמור.
 1. מדיניות פרטיות
  • המוזיאון מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות המעודכנת של האתר מופיעה, בכל עת, בקישורים אלה ומהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאים אלה.
  • מאחר שמדיניות הפרטיות כפופה לשינויים מעת לעת, מומלץ לחזור ולעיין במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.
 2. קניין רוחני
  • כל התכנים המופיעים באתר, לרבות טקסטים, תמונות, קבצים גרפיים, דמויות, קובצי אודיו (קובצי קול), קובצי וידאו וכל תוכן אחר המופיע באתר, מוגנים על פי חוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני. מובהר בזאת, כי כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות המוזיאון בלבד, או שהם בעלי זכות קניינית לצד שלישי שהרשה למוזיאון להשתמש בתכנים אלה על פי כל דין.
  • אין להעתיק, להפיץ, להציג לציבור, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור כל עבודות נגזרות, למכור או להחכיר כל חלק מהאמור לעיל, בין במישרין ובין באמצעות או בשיתוף עם צד כלשהו, בכל דרך או אמצעי, בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, צילומיים או אמצעי הקלטה, או באמצעות כל אמצעי ושיטה אחרים, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המוזיאון או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, בכפוף לתנאי ההסכמה (במידה שתסופק) ועל פי כל דין החל.
  • אם וככל שההסכמה הנ”ל נמסרה, אנא הימנעו מהסרה, מחיקה או שיבוש של כל ציון או סימן בנוגע לזכויות קניין רוחני, לדוגמה – שימוש בסימן זכויות היוצרים © או סימן מסחרי רשום ®, המתלווים לתכנים הנמצאים בשימוש.
  • סימני מסחר, תצלומים, תמונות, תכנים ופרסומות בדפוס של גופים שהמוזיאון משתף פעולה עימם, הם קניינם הבלעדי של גופים אלה. אין להשתמש באף אחד מאלה מבלי לקבל את הסכמתם מראש ובכתב של הגוף המדובר (לפי העניין).
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כי במידה ואחת מהוראות הקבועות בסעיף ‎7 לעיל, יופרו – יידרש המשתמש המפר לשפות את המוזיאון.
 3. חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

 • הזכות לעשות שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע או בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו של המוזיאון לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
 • המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
 • המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של המוזיאון ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של המוזיאון.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או למוזיאון ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 • המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המוזיאון, במקרים בהם המוזיאון יחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, הוא יהיה רשאי להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של המשתמש, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר המוזיאון ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 1. הגבלת אחריות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, המוזיאון ו/או מי מטעמו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי בכל אחד מאלה:

 • לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של המוזיאון ו/או מי מטעמו;
 • לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במוזיאון, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט המוזיאון עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.
 • השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. המוזיאון ו/או מי מטעמו, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.
 • האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
 • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המוזיאון נוקט במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. המוזיאון אינו מתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את המוזיאון ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד המוזיאון ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
 1. שונות
  • המוזיאון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף, מעת לעת,  את  תנאי השימוש, לפי שיקול דעתו, ובלא צורך לקבל את הסכמתם המוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנו זה שיופיע מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש. על אף האמור לעיל, מובהר כי כל שינוי בתנאי השימוש לא יחול ביחס לעסקאות שאושרו ע”י המוזיאון, ועל עסקאות כאמור יחולו תנאי השימוש כנוסחם בעת אישור העסקה מצד המוזיאון.
  • כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה. 
  • כל שיהוי מצד המוזיאון בקיום זכות המגיעה לו או אי עמידה שלו על זכות המגיעה לו לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של המוזיאון על זכות כאמור.
 2. צור קשר

לצורך פניה, או בירור בכל נושא הקשור לאתר, או לשירותים המוצעים, דרכו ניתן לפנות:

 • בטלפון: 03-6315010
 • בדוא”ל: info@adamvechai.org.il
 • בדואר: הפארק הלאומי רמת גן, ת.ד. 947 מיקוד 5210901